กองบรรณาธิการ

ผู้จัดพิมพ์

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์

 

คณะที่ปรึกษาบรรณาธิการ

รองอธิการบดีสายงานวิชาการ

รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

 

 

กองบรรณาธิการภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริสรา ไวยเจริญ 

 

กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ภัทธีรา สารากรบริรักษ์                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญภาพ คอมมอน             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ            มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย                                    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พิสูจน์อักษร

อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง

อาจารย์พันธกานต์ ทานนท์

 

ออกแบบและจัดหน้า

นายณจักร วงษ์ยิ้ม