การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความที่เสนอมาเพื่อพิจารณานี้ มีการอ้างอิง และแสดงรายการอ้างอิงไว้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมทางวิชาการ
  • บทความที่เสนอมาเพื่อพิจารณานี้ ไม่อยู่ในระหว่างการยื่นเสนอตีพิมพ์ หรือเคยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มาก่อนไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใด
  • บทความที่เสนอมาเพื่อพิจารณานี้ ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้
    (ดูรายละเอียดการจัดทำรูปแบบบทความที่เมนู "ข้อมูล" ทางด้านขวามือล่างของหน้าจอ โดยเลือกที่ "สำหรับผู้แต่ง"
  • กองบรรณาธิการ ขอปฏิเสธการดำเนินการกับบทความโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากพบว่าบทความของท่าน ไม่ได้จัดพิมพ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

คำแนะนำผู้แต่ง

วารสารขอความร่วมมือจากท่าน ในการเตรียมต้นฉบับดังนี้ 

1. พิมพ์บทความด้วย Microsoft Word กระดาษขนาด A4 เว้นระยะขอบ 1 นิ้วทุกด้าน จำนวนระหว่าง 15-20 หน้า (พร้อมรูปตารางที่เกี่ยวข้องและรายการอ้างอิง) ตัวอักษร TH Sarabun new 

2. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ขนาด 18 Point ตัวหนา

3. ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ขนาด 14 Point ตัวหนา ชิดขวา พิมพ์ใต้ชื่อเรื่อง

4. สังกัดของผู้เขียน ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ขนาด 12 Point ตัวเอียง ก่อนเนื้อหาบทความ ประกอบด้วยตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถาบัน และอีเมล

5. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ขนาด 16 Point ความยาวภาษาละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ พิมพ์แยกกันคนละหน้า

6. คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ พิมพ์ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา ขนาด 16 Point ถ้ามีคำสำคัญหลายคำให้คั่นด้วยเครื่องหมาย /

7. บทความ (Body) ขนาด 16 Point

8. รูปภาพและตาราง (Figures and Tables) ตารางให้ระบุลำดับตาราง ใช้คำว่า “ตารางที่....” คำอธิบายใส่ไว้เหนือตาราง ขนาด 16 Point สำหรับรูปภาพ และแผนภูมิให้ใช้สีขาว-ดำ เท่านั้น และเรียงลำดับการเสนอให้เป็นหมายเลข ใช้คำว่า “ภาพที่ ...” “แผนภูมิที่ ....”

9. รูปแบบการเขียนบทความและอ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/1BJRrOUp-vnVHqI0NnerzE0njydNaH8ap/view?usp=sharing

 

 

นโยบายส่วนบุคคล

กองบรรณาธิการขอความร่วมมือจากท่าน ในการกรอกข้อมูลของผู้เขียนบทความให้ครบถ้วน ทั้งชื่อ นามสกุล สถาบันที่สังกัด ที่ตั้งสำนักงาน และช่องทางการติดต่อ ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกในการเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานแทนได้ พร้อมกับระบุ E-mail address ของท่าน