ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2021
เผยแพร่แล้ว: 2021-06-01

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูเล่มทุกฉบับ

ผู้ที่สนใจเสนอบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ โปรดศึกษาคู่มือ และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้  ทั้งนี้ บทความที่เสนอมามีเนื้อหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา  โดยบทความแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 2 ท่านในลักษณะ Double-blind peer review และจะต้องได้รับผลการพิจารณา "ตอบรับการตีพิมพ์" อย่างเป็นเอกฉันท์