Contact

กองบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
อาคาร 8 ชั้น 6 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 579
อีเมล : kanyarat.nga@dpu.ac.th

Principal Contact

ผศ.ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Phone 0891777494

Support Contact

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Phone 02-954-7300 ต่อ 579