ความสอดคล้องของโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทยกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

ผู้แต่ง

  • ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำสำคัญ:

อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทย, ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

บทคัดย่อ

การศึกษาความสอดคล้องของโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทยกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของแผนยุทธศาสตร์ในภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงของปัจจัยการผลิตและสภาพแวดล้อม

ในการนี้ คณะผู้วิจัยดำเนินการสำรวจภาคอุตสาหกรรมแล้วนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบเข้ากับสาระในยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) การสำรวจอาศัยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาชีพร่วมกับศึกษาเอกสาร/สถิติที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาประมวลด้วย SWOT Analysis ขณะที่สาระจากยุทธศาสตร์มาจากกระบวนการวิเคราะห์ที่เรียกว่า “Policy Analysis”

ผลการเทียบเคียงชี้ว่าเนื้อหายุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่แท้จริงมากนัก เพราะภาคอุตสาหกรรมการผลิตเผชิญกับแรงบีบจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ จนทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถสรรค์สร้างงานตามความคาดหวังของตลาดได้ แต่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กลับให้น้ำหนักแก่การแก้ปัญหาดังกล่าวน้อยกว่าที่ควร ทั้งยังพุ่งความสนใจไปที่การสร้างบุคลากรด้วยมองว่าปัญหาภาพยนตร์ไทยมาจากบุคลากรขาดทักษะทำงาน มุมมองนี้ตรงข้ามกับข้อมูลสำรวจในโครงการวิจัยที่ระบุให้จุดแข็งของการผลิตไทยคือบุคลากร บทสรุปจึงสิ้นสุดที่ข้อเสนอแนะให้ยกร่างยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปัญหาของวงการภาพยนตร์โดยตรงโดยเน้นการแก้ปัญหาเชิงบริบท และการยกร่างควรอิงบทเรียนของภาคอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างประเทศเกาหลีใต้และอินเดีย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์, ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิจัยประจำศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

References

บรรณานุกรม
กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ. (2561). Foreign Productions in Thailand. สืบค้น 29
มีนาคม 2562 จาก http://www.thailandfilmoffice.org/ewt_news.php?nid=1146
ชมรมวิจารณ์บันเทิง. (2561). Thailand Box Office ประจำวันที่ 11-14 ม.ค. 2561.
ชมรมวิจารณ์บันเทิง. (2562). Thailand Box Office ประจำวันพฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562.
ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16. (2560). ภาพยนตร์นอกกระแสคว้ารางวัลแต่ขาดคนดู [ข่าว]. California: Youtube LLC.
ทำเนียบรัฐบาล. (2559). การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [ข่าวประชาสัมพันธ์]. California: Youtube LLC.
เธียร์เตอร์ริสต์ : ชีวิต ติด หนัง. (2561). รายได้หนังทำเงิน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 : Aquaman เฉือนขุนบันลือ, Bumblebee เข้าป้ายแชมป์. เว็บบล็อก สืบค้นจาก https://theaterist.blog/2018 /12/29/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4-15/
บดินทร์ เทพรัตน์. (2560). ยุคทองของหนังซูเปอร์ฮีโร่ ทำไมโลกจึงโหยหาเหล่ายอดมนุษย์. สืบค้น 28 มีนาคม 2562 จาก https://themomentum.co/superheroes-movies/
ประสพ เรียงเงิน และคณะ. (2559). ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560–2564). กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
ภาณุ อารี (2561, 29 สิงหาคม). Director of Acquisitions บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.
สัมภาษณ์.
มาร์เก็ตเธียร์. (2561). 5 อันดับ หนังไทยรายได้ต่ำสุด วิกฤติเรื้อรังที่ถูกส่งต่อมาในปี 2018. สืบค้น 28 มีนาคม 2561 จาก https://marketeeronline.co/archives/27075
รัตติยา อังกุลานนท์. (2561). 'หนังไทย' ฟื้น!! ปี 61 'รายได้-มาร์เก็ตแชร์' โต 100%. สืบค้น 27 มีนาคม 2562, จาก https://www.thebangkokinsight.com/54500/
วรางคณา จันทร์คง. (2557). การถอดบทเรียน ตอนที่ 1. จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์, 1.
เวิร์คพอยท์ นิวส์. (2561). ปิดเว็บ Movie2free ลักลอบฉายหนังดูเดือนละ 25 ล้านคน. สืบค้น 28 มีนาคม 2562 จาก https://workpointnews.com/2018/12/13/%E0%B8%9B%E0%B8%
B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A-movie2free-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/
สถิดาภรณ์ เอี่ยมธงชัย. (2559). วิวัฒนาการกระแสความนิยมเกาหลี (Korean Wave) ที่เรียกว่า Hallyu.
รายงานนำเสนอสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล.
CNBC. (2018). Indian Movies Attract Millions around the World — and That Number Looks Set
to Grow. Retrieved from https://www.cnbc.com/2018/08/03/indian-films-attract-millions-globally-and-it-appears-to-be-growing.html
Corporate Finance Institute. (2019). Industry Analysis: Understanding the Competitiveness of an
Industry. Retrieved from https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/ strategy/industry-analysis-methods/
Ernst & Young. (2012). Film Industry in India: New Horizons. Kolkata: Ernst & Young Pvt. Ltd.
Korean Film Council. (2018). Statistics. Retrieved from https://www.koreanfilm.or.kr/ eng/news/boxOffice_Yearly.jsp?mode=BOXOFFICE_YEAR&selectDt=2018&category=ALL&country=K
Lionis, N. (2014). Industry Analysis. Athens: University of Athens.
Mihaylo Milovanovitch. (2018). Guide to Policy Analysis. Turin: European Training Foundation.
National Center for Injury Prevention and Control. (n.d.). Brief 1: Overview of Policy Evaluation.
In Centers for Disease Control and Prevention (Ed.), www.cdc.gov (pp. 1-4). Washington, DC: U.S. Department of Health & Human Services.
Tuncay, M. (2015). SWOT Analysis in Strategic Management and a Sample Application in
Public. Chalco: Universidad Azteca.

Bibliography
Badin Tepparat. (2017). The Golden Age of Super Heroes: Why Does the World Long for Super Heroes? Retrieved 28 March 2019, from https://themomentum.co/superheroes-movies/ (In Thai).
Bangkok Critics Assembly. (2018). Thailand Box Office (11-14 January 2018). (In Thai).
Bangkok Critics Assembly. (2018). Thailand Box Office (14 March 2019). (In Thai).
CNBC. (2018). Indian Movies Attract Millions around the World — and That Number Looks Set
to Grow. Retrieved from https://www.cnbc.com/2018/08/03/indian-films-attract-millions-globally-and-it-appears-to-be-growing.html
Corporate Finance Institute. (2019). Industry Analysis: Understanding the Competitiveness of
an Industry. Retrieved from https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/ strategy/industry-analysis-methods/
Ernst & Young. (2012). Film Industry in India: New Horizons. Kolkata: Ernst & Young Pvt. Ltd.
Government House of Thailand. (2016). Promotion of Film and Video Industry [news]. California: Youtube LLC. (In Thai).
Korean Film Council. (2018). Statistics. Retrieved from https://www.koreanfilm.or.kr/ eng/news/boxOffice_Yearly.jsp?mode=BOXOFFICE_YEAR&selectDt=2018&category=ALL&country=K
Lionis, N. (2014). Industry Analysis. Athens: University of Athens.
Marketeer. (2018). 5 Lowest Grossing Thai Movies: A Crisis to be Continued in 2018. Retrieved
28 March 2018, from https://marketeeronline.co/archives/27075 (In Thai).
Mihaylo Milovanovitch. (2018). Guide to Policy Analysis. Turin: European Training Foundation.
National Center for Injury Prevention and Control. (n.d.). Brief 1: Overview of Policy Evaluation.
In Centers for Disease Control and Prevention (Ed.), www.cdc.gov (pp. 1-4). Washington, DC: U.S. Department of Health & Human Services.
Panu Aree. (2018, 29 August). Director of Acquisitions, Sahamongkolfilm International Co., Ltd.
Interview. (In Thai).
Prasop Rieng-ngen et al. (2016). Coherence of Thai Film Industry and Thailand’s Strategies of
Film and Video Promotion, Phase III (2017-2021). Bangkok: Office of the Permanent Secretary,
Ministry of Culture. (In Thai).
Rattiya Angkulanon. (2018). 'Thai Film' Being Revived in 2018 with 100% Income Growth. Retrieved 27 March 2019, from https://www.thebangkokinsight.com/54500/ (In Thai).
Satidaporn Iumtongchai. (2016). The Development of Korean Wave or Hallyu. Presented to
Seoul Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thailand Trade Office) (In Thai).
Thailand Film Office. (2018). Foreign Productions in Thailand. Retrieved 29 March 2019, from
http://www.thailandfilmoffice.org/ewt_news.php?nid=1146 (In Thai).
Theaterist: Movie Addicted. (2018). Box Office for Thursday, December 27, 2018: Aquaman Beating Khun Banlue and Bumblebee at the Box Office. (blog) Retrieved from https://theaterist.blog/2018 /12/29/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4-15/ (In Thai).
TNN 16. (2017). Award-Winning Indie Films amid the Crisis of Popularity [news]. California: Youtube LLC. (In Thai).
Tuncay, M. (2015). SWOT Analysis in Strategic Management and a Sample Application in
Public. Chalco: Universidad Azteca.
Warangkana Chankong. (2014). Lesson Learned: Part 1. School of Health Science’s E-Pamphlet, 1. (In Thai).
Workpoint News. (2018). Police Officers Putting ‘Movie2free’ to an End. Retrieved 28 March 2019, from https://workpointnews.com/2018/12/13/%E0%B8%9B%E0%B8%
B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A-movie2free-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/ (In Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-22