ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อละครชุด Drama for All ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้แต่ง

  • ชาติณรงค์ วิสุตกุล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำสำคัญ:

Drama for all, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, บริการเพื่อคนพิการ, ผู้ชม

บทคัดย่อ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ผลิตละครชุด Drama for all จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเป็นละครที่คนทั่วไป คนหูหนวก และคนตาบอด สามารถรับชมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การเขียนบทละคร และมีบริการเพื่อคนพิการ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาและอรรถรสในการรับชม ขณะเดียวกันคนทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนั้น คนกลุ่มนี้มีความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อละคร เนื้องจากเนื้อหาและบริการเพื่อคนพิการที่จัดทำขึ้นอาจจะมีมากหรือน้อยเกินไป หรืออาจก่อให้เกิดความรำคาญจนทำให้ความสนุกสนานในการรับชมขาดหายไป  ผู้เขียนได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ชมละครซึ่งเป็นคนทั่วไปเพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อละครชุดดังกล่าว โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ทั้ง 4 ภาคๆละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน

พบว่าผู้ชมซึ่งเป็นคนทั่วไป เมื่อดูละครแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย มีความสุขในการรับชม และได้แง่คิดมุมมองที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีเพียงส่วนน้อยที่รู้สึกอึดอัดต่อละครบางเรื่อง 
โดยภาพรวมทุกเรื่องเป็นละครน้ำดี มีประโยชน์สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขณะที่ความคิดเห็นต่อบริการเพื่อคนพิการ พบว่า คนทั่วไปส่วนใหญ่รับได้ ไม่รู้สึกรำคาญต่อบริการต่างๆเพื่อคนพิการ และต้องการให้เพิ่มเติมบริการเพื่อคนพิการเข้าไปได้อีก เพื่อให้คนพิการโดยเฉพาะคนหูหนวกและคนตาบอดสามารถรับชมละครได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับคนทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2564). รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย. Dep. https://www.dep.go.th/images/uploads/files/situation_June64.pdf

ขจิตขวัญ กิจวิสาละ. (2564). ศาสตร์การเล่าเรื่องในสื่อสารศึกษา. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

บุญวรา สุมะโน, และ อาชวิน อัศวพิสิฐกุล. (2563). สื่อสาธารณะกับบทบาทหน้าที่และความท้าทาย (ใหม่) ในยุคดิจิทัลที่ใคร ๆ ก็เป็นสื่อได้. Tdri. https://tdri.or.th/2020/11/the-role-of-public-broadcaster/

ละครไทยพีบีเอส. (26 กรกฎาคม 2564). DRAMA FOR ALL เร็ว ๆ นี้ทางไทยพีบีเอส DRAMA FOR ALL ละคร 4 เรื่องราว [วีดิทัศน์]. เฟสบุ๊ก. https://www.facebook.com/thaipbsdrama/videos/3017308181842825.

ไทยพีบีเอส. (2564). ครั้งแรกกับความบันเทิงที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียม DRAMA FOR ALL โปรเจกต์ละครมิติใหม่จากไทยพีบีเอส. ไทยพีบีเอส. https://program.thaipbs.or.th/Dramaforall

DRAMA FOR ALL โปรเจกต์ละครใหม่ ไทยพีบีเอส. (2564, 5 สิงหาคม). ผู้จัดการออนไลน์. https://mgronline.com/drama/detail/9640000076512

สุภวัฒน์ สงวนงาม. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ [สารนิพนธ์, มหาวิทยาลัยเนชั่น]. nation.ac.th. http://it.nation.ac.th/studentresearch/files/5509133f.pdf

Thai PBS Big Sign. (15 สิงหาคม 2564). [LIVE ภาษามือ] 20.15-21.15 น. #DramaForAll เรื่อง ความทรงจำใหม่หัวใจเดิม ตอนที่ 2. [วีดิทัศน์]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Ier1gmt3XHU.

สัมภาษณ์

ภาคเหนือ

กฤษฏ์ ทองแพง. ภาคเหนือ. จังหวัดเชียงใหม่. 13 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

พิมพลอย รัตนมาส. ภาคเหนือ. จังหวัดน่าน. 13 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

จิตติมา จารุวรรณ. ภาคเหนือ. จังหวัดนครสวรรค์. 13 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

สิริวรรณ จันทึก. ภาคเหนือ. จังหวัดลำปาง. 13 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

จีรศักดิ์ หลักเมือง. จังหวัดเชียงราย. 13 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

อมรรัตน์ วิโล. ภาคเหนือ. จังหวัดเพชรบูรณ์. 13 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

ภาคอีสาน

นิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์. ภาคอีสาน. จังหวัดนครราชสีมา. 11 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

สุพนพรรณ สุ่มมาตย์. ภาคอีสาน. จังหวัดอุบลราชธานี. 11 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

สิฐาธร เนตรวิเศษ. ภาคอีสาน. จังหวัดชัยภูมิ. 11 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

ปนิตา คฤรัมย์. ภาคอีสาน. จังหวัดบุรีรัมย์. 11 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

กาญจนาพร ภัยเจริญ. ภาคอีสาน. จังหวัดสุรินทร์. 11 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

นรินทิพย์ แสงสุวรรณ. ภาคอีสาน. จังหวัดขอนแก่น. 11 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

ภาคกลาง

โกมล หลวงสกุล. ภาคกลาง. จังหวัดนนทบุรี 9 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

ขวัญตา คงมา. ภาคกลาง. จังหวัดนครปฐม. 9 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

กัลยาวรรณ เมตเตือน. ภาคกลาง. จังหวัดปทุมธานี. 9 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

สุภัชชา หนองน้ำจัน. ภาคกลาง. จังหวัดสมุทรสาคร. 9 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

วิลเลียม ตะวัน เช็กเคียวโรลิ. ภาคกลาง. จังหวัดสมุทรปราการ. 9 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

พันธการ มีศักดิ์ดี. ภาคกลาง. จังหวัดกรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

ภาคใต้

สุชาดา วันทอง. ภาคใต้. จังหวัดนครศรีธรรมราช. 8 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

อินทนนท์ วงศ์ปทุม. ภาคใต้. จังหวัดสุราษฏธานี. 8 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

พักปรางค์ คงทอง. ภาคใต้. จังหวัดตรัง. 8 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

อันวา เอมมาทรัพย์. ภาคใต้. จังหวัดนราธิวาส. 8 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

สุชา ชินนพคุณ. ภาคใต้. จังหวัดสงขลา. 8 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

ณภัทร จันทร์คง. ภาคใต้. จังหวัดพัทลุง. 8 พฤศจิกายน 2564. ผู้ชม. (สัมภาษณ์)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-01