ปัจจัยที่กลุ่มเจนเนอเรชัน Z เลือกใช้ทวิตเตอร์ในการรับข้อมูลข่าวสาร กรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง

  • ณฐพร เชิดสุข สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คำสำคัญ:

ลักษณะทางประชากรศาสตร์, เจนเนอเรชัน Z, การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับข่าวสาร, รูปแบบการกระจายข้อมูลข่าวสาร, พฤติกรรมการใช้สื่อ, พฤติกรรมการแสดงออก, ทวิตเตอร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการปรับใช้ระบบออนไลน์ และเป็นเหตุผลที่นำผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ไปสู่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่กลุ่มเจนเนอเรชัน Z เลือกใช้ทวิตเตอร์ในการรับข้อมูลข่าวสาร กรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับข่าวสารทางทวิตเตอร์ของเจนเนอเรชัน Z และเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระจายข้อมูลข่าวสารรวมทั้งต่อยอดให้กับสื่ออื่น ๆ ให้ตรงกับผู้บริโภคได้ในอนาคต การวิจัยครั้งนี้เป็นการการศึกษาแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณจากการสำรวจแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ กลุ่มเจนเนอเรชัน Z อายุระหว่าง 15 – 19 ปี (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร ตารางบันทึกข้อมูล ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย 2 กลุ่มคือ กลุ่มเจนเนอเรชัน Z จำนวน 5 คนและอินฟลูเอนเซอร์ในทวิตเตอร์ จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกัน

          คำสำคัญ: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ / เจนเนอเรชัน Z / การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร / ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับข่าวสาร / รูปแบบการกระจายข้อมูลข่าวสาร / พฤติกรรมการใช้สื่อ / พฤติกรรมการแสดงออก/ ทวิตเตอร์

Author Biography

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*ที่ปรึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถ. เสรีไทย แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: asawin.n@nida.ac.th

 

References

กนิษฐา ไชยแสง และ ขจร ฝ้ายเทศ. (2556). การใช้ทวิตเตอร์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นจาก https://doi.nrct.go.th//ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2013.52

ทัตเทพ จันทรเมธีกุล. (2564). อิทธิพลของการเปิดรับ และทัศนคติต่อแฮชแท็กซีรีส์บนทวิตเตอร์ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการรับชมซีรีส์ไทยของกลุ่ม Generation Y และ Z. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์, 26 (1), 93-104

ปภัสนันท์ ชมจันทึก. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวตามแฮชแท็ก ท่องเที่ยวบนทวิตเตอร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/

ปรมะ สตะเวทิน. (2541). หลักนิเทศศาสตร์ (ฉบับโรเนียล). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.

วีระพล วงษ์ประเสริฐ, ธัญวรัตม์ เจียรประดิษฐ์ และ สุพัตรา โคบุตร. (2563). ทวิตเตอร์ (Twitter) กับ ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนไทยที่สยามสแควร์. วารสารรัชต์ภาคย์, 14 (32), 141-154.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2563). จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ.2563. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx

สุวสา ชัยสุรัตน์. (2537). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ภูมิบัณฑิตการพิมพ์.

Ad Addict TH. (2021). HILL ASEAN เผยผลวิจัย เจาะลึกพฤติกรรมของกลุ่ม GenZ ซึ่งคิดเป็น 24% ของ ประชากรภูมิภาคอาเซียน. [เว็บบล็อก].สืบค้นจาก https://adaddictth.com/news

Atkin, Charles K. (1973). Anticipated communication and mass media information seeking public opinion quarterly. (p.208). New York: Free Press.

Duhé, S.C. (2007). New Media and Public Relations (2nd rd). Michigan: International Academic Publishers.

Laura Fitton, Michael.EGruen & Leslie Poston. (2018). Twitter for Dummies (A Wiley Brand) (พิมพ์ครั้งที่ 3). New Jossey Simultaneously in Canada: John Wiley & Sons,Inc, Hoboken.

Ms.นกยูง. (2019). คนไทยใช้ Twitter เก่ง! 2 ปี เติบโตสุดในภูมิภาค กลายเป็น “Entertainment Hub” ครองใจวัยมิลเลนเนียล. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.marketingoops.com

workpointTODAY Writer. (2564). เจาะพฤติกรรมคน GenZ ที่มักถูกเข้าใจผิด พร้อมกลยุทธ์มักใจ พิชิต ยอดขายให้แบรนด์. [เว็บบล็อก]. สืบค้น จาก https://workpointtoday.com/gen-z-behavior/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-06