ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 504 7589 โทรสาร 02 503 4898

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ 025047589

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายสุรเดช อธิคม
เบอร์โทรศัพท์ 025047589