วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 ในระยะแรกทำการเผยแพร่บทความปีละ 1 ฉบับ โดยเปิดรับและเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร e-JODIL จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรตามเลขทะเบียน ISSN 2287-0326 (Online) และได้ปรับกำหนดการออกวารสารเป็น 2 ฉบับตามเกณฑ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็น 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม จึงเริ่มดำเนินการจัดเรียงฉบับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

ประกาศเปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่

2022-01-31

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

การปรับเปลี่ยนนโยบายการพิจารณาบทความ และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งบทความเพื่อพิจารณาบทความ

2022-01-31

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการพิจารณาบทความ

โดยกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ  (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน เพื่อสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง และได้ปรับอัตราค่าพิจารณาบทความ ดังนี้

 

- บทความภาษาไทย       บทความละ 4,000 บาท

- บทความภาษาอังกฤษ   บทความละ 7,000 บาท

- สำหรับบุคลากร มสธ.   ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

(โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวารสารคุณภาพที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 2 แล้ว ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ที่มีนโยบายในการจัดการวารสารคุณภาพเพื่อยกระดับจากวารสารระดับชาติสู่วารสารระดับนานาชาติ ทำให้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการจำนวนมาก กองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันมาร่วมเป็นทีมงานที่ช่วยคัดกรอง คัดสรรบทความที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม นโยบายในการบริหารจัดการวารสารยังคงเน้นกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่เข้มข้น จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาในบทความ เพื่อให้วารสารได้เผยแพร่บทความที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความในวารสารฉบับนี้มีจำนวน 15 บทความ เป็นบทความวิชาการที่ทันสมัยและน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียบนเทคโนโลยีโมบายโดยใช้เทคนิคสเปซรีพีททิชัน บทความภาษาอังกฤษเรื่อง An Empirical Analysis of Continuous Use Intention in Mobile Food Delivery App Considering the Herd Behavior และบทความวิจัยจำนวน 13 บทความโดยมีหลายกลุ่มเนื้อหา เช่น กลุ่มการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนนวัตกรรมการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การจัดการเรียนรู้โดยทักษะปฏิบัติแบบซิมพ์ซัน ผสมผสานแนวคิดระบบคู่สัญญาด้วยกิจกรรมเพลงรำวงพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ และความมีวินัย การพัฒนาระบบสนับสนุนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ผลของกิจกรรมบำบัดแนวผสมผสานที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัย และกลุ่มการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การประเมินทักษะดิจิทัลของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการบริการผ่านการมอบอำนาจในงานด้านจิตใจของพนักงานเจนเนอเรชั่นแซด รวมถึงกลุ่มธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้แก่ การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเครือข่ายระดับนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ในเขตเมืองเก่าราชบุรี ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อม และกลุ่มอื่นๆเช่น ระบบเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชาวนา และการดำเนินคดีแบบกลุ่มในศาลปกครอง

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขอบคุณนักวิจัยและผู้เขียนบทความทุกท่านที่ช่วยกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสาร ผู้จัดการวารสารและทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและยึดมั่นในคุณภาพทุกขั้นตอนของจัดทำวารสารนี้ในสถานการณ์ที่ต้องยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด และขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 11-11-2022

การศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ในเขตเมืองเก่าราชบุรี

ภฤศญา ปิยนุสรณ์, ระชานนท์ ทวีผล, ธเนศ เกษรสิริธร, นิธิกร ม่วงศรเขียว, มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

180-203

ระบบเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชาวนาในเขตลุ่มน้ำปากพนัง

ชมภูรัฐ ศิริโชติ, พรชุลีย์ นิลวิเศษ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, สมจิต โยธะคง

217-230

การดำเนินคดีแบบกลุ่มในศาลปกครอง

ปัญจรัศม์ นพกรประเสริฐ, ธวัชชัย สุวรรณพานิช, ลาวัลย์ หอนพรัตน์

231-253

ดูทุกฉบับ

Online ISSN: 2287-0326