ตั้งแต่วันที่ 1 มราคม 2563 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมได้ย้ายเว็บไซต์จากเดิม (https://e-jodil.stou.ac.th/) มาใช้ระบบ ThaiJO โดยใช้เว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/e-jodil โดยผู้สนใจสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่เพื่อส่ง หรืออ่านบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป