กองบรรณาธิการ

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สังกัด/ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
Ph.d. (Library and Invormation Studies) Loughborough University, United Kingdom

ความเชี่ยวชาญ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การบริหารองค์การสารสนเทศและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรกองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิกกินส์ 

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สังกัด/ที่อยู่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Communication) The University of Canberra, Australia
Certificate III (Information Technology, Multimedia) Australian Business Academy, Australia.

ความเชี่ยวชาญ

นิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน


รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สังกัด/ที่อยู่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410 ซอย พหลโยธิน 34/2 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประวัติการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert. (Multilevel Modeling) University of East Anglia, UK.

ความเชี่ยวชาญ

วิจัยการศึกษา
วัดและประเมินผลการศึกษา
สถิติการศึกษา
การประกันคุณภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สถาบันรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

สังกัด/ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำแภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ประวัติการศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

การเมืองการปกครอง


รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สังกัด/ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (Economics) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์พัฒนา