เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่าน หรืออาจอยู่ที่ Junk Mail
  • กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรของ มสธ. (รวมถึงนักศึกษา มสธ.) เมื่อบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว ผู้ส่งต้องชำระค่าพิจารณาบทความ และส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยวารสารฯ จะแจ้งผู้ส่งบทความชำระเงิน
  • บทความที่ส่งต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบ (Template) ตามที่วารสารกำหนดเท่านั้น
  • ผู้เขียนต้องใส่รายละเอียดการส่งบทความให้ครบ และแนบไฟล์บทความในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word Document (.doc / .docx) เท่านั้น
  • บทความที่เสนอพิจารณาในวารสาร e-JODIL ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งไปลงตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
  • บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่อย่างใด
  • ผู้ส่งบทความยินยอมที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/เงื่อนไข ของวารสารฯ และมติกองบรรณาธิการ
  • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร

1. สมัครสมาชิก e-JODILเพื่อเข้าสู่ระบบ คลิ๊กเพื่อทำการสมัคร

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์บทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท

    2.1 ไฟล์บทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท

            - template บทความวิจัย

            - template บทความวิชาการ

            - template บทวิจารณ์หนังสือ

    2.2 กรณีบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าพิจารณาบทความโดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 147-1-03636-7 และแนบหลักฐานการโอนเงินชำระและส่งหลักฐานการโอนเงินค่าพิจารณาบทความ (ชำระค่าพิจารณาบทความหลังจากที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้วเรียบร้อยแล้ว โดยวารสารฯจะแจ้งให้ทราบก่อนการชำระเงิน)

           - ภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท

           - ภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท

           - สำหรับบุคลากร มสธ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นหรือเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ใน เนื้อหาและตอนท้าย (บรรณานุกรม) ของบทความ ในรูปแบบ APA Style

4. เมื่อบทความของท่านผ่านการพิจารณาและได้รับการแก้ไขแล้ว กอง บก.จะทำการเผยแพร่บทความของท่านในลักษณะบทความอิเล็กทรอนิกส์บน ระบบต่อไป