ข่าวประกาศ

การชำระเงิน ชำระค่าพิจารณาบทความหลังจากที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้วเรียบร้อยแล้ว โดยวารสารฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการชำระเงิน