วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เปลี่ยนแปลง บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ เนื่องจากกองบรรณาธิการชุดเดิมหมดวาระการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

1. เปลี่ยนบรรณาธิการ

           เดิม            รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          เปลี่ยนเป็น   รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

2. เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการ

           เดิม        

           รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  บิกกิ้นส์                               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

           รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช                                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

           รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์               มหาวิทยาลัยรังสิต

           รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ์                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

          เปลี่ยนเป็น  

           รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

           รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย                                นักวิชาการอิสระ

           รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร                            มหาวิทยาลัยศรีปทุม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา