อัตราค่าพิจารณาบทความ

บุคคลภายนอก และนักศึกษา มสธ.

  • ภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท
  • ภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท

สำหรับบุคลากร มสธ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ช่องทางการชำระค่าพิจารณาบทความ

กรณีบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าพิจารณาบทความและแนบหลักฐานการโอนเงิน โดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารดังนี้

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเมืองทองธานี

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-1-03636-7 

(ชำระค่าพิจารณาบทความหลังจากที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้วเรียบร้อยแล้ว โดยวารสารฯจะแจ้งให้ทราบก่อนการชำระเงิน)

หลังจากชำระค่าพิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางระบบ ThaiJo หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน ทางกองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป