วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2568 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าบทความจะครบตามจำนวนที่วารสารกำหนด

สามารถเข้าอ่านรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/e-jodil/about/submissions