การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนทางไกล

Main Article Content

วาสนา ทวีกุลทรัพย์

บทคัดย่อ

การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนทางไกล เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่มีความสำคัญต่อระบบการศึกษาทางไกล การทดสอบประสิทธิภาพมีความจำเป็นต่อการพัฒนาต้นแบบของสื่อและชุดการสอนทางไกล กล่าวคือ ช่วยให้ได้สื่อหรือชุดการสอนทางไกลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพราะได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น และการทดสอบประสิทธิภาพการสอนจริง อีกทั้งทำให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตสื่อและชุดการสอนทางไกลประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา เพราะมีต้นแบบที่นำมาผลิตเพิ่มจำนวนมากได้ทันที ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อหรือชุดการสอนทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุ่งหวังไว้ สำหรับผู้สอนเกิดความมั่นใจว่าสื่อหรือชุดการสอนทางไกลได้ผ่านการประกันคุณภาพด้วยการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว การทดสอบประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นในระบบการศึกษาทางไกลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิตสื่อและชุดการสอนทางไกลที่ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนจากการทำกิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการเรียนด้วยสื่อหรือชุดการสอนทางไกล หรือเรียกว่า การประเมินกระบวนการ (Process – E1) และการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนจากการทดสอบหลังเรียน หรือเรียกว่า การประเมินผลลัพธ์ (Product – E2) โดยมีขั้นตอนของการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 2 ขั้นตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น (Try Out) ที่ครอบคลุม การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม และการทดสอบประสิทธิภาพการสอนจริง (Trial Run) ดังนั้น การทดสอบประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่ยืนยันต่อประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนทางไกลให้เป็นอย่างดี

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2520). ระบบสื่อการสอน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-20.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). ชุดการสอนรายบุคคล. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการศึกษาพัฒนสรร หน่วยที่ 4. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2542). ชุดการสอนทางไกล. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา สื่อการศึกษา

พัฒนสรร หน่วยที่ 5. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2553). การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพ (รายงานการวิจัย). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วาสนา ทวีกุลทรัพย์. (2554). การประเมินและการทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยที่ 15. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.