การพัฒนาระบบสนับสนุนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Main Article Content

วาสนา ทวีกุลทรัพย์
วชิระ พรหมวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างระบบสนับสนุนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และ (2) ประเมินคุณภาพของระบบ รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา การดำเนินการวิจัย มีดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาให้ได้องค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบที่จะพัฒนาขึ้น สร้างกรอบแนวคิดของระบบประกอบด้วย องค์ประกอบ และขั้นตอน ขั้นที่ 2 จัดสนทนากลุ่มเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของระบบ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบแนวคำสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 3 ร่างระบบขึ้นจากกรอบแนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น ขั้นที่ 4 ประเมินคุณภาพของร่างระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นที่ 5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจนได้ระบบสมบูรณ์


            ผลการวิจัย มีดังนี้ (1) ระบบสนับสนุนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย (1.1) องค์ประกอบด้านปัจจัยนำเข้าของระบบ ได้แก่ ชุดวิชา แผนกิจกรรม งานที่กำหนดให้ทำ และโครงสร้างพื้นฐาน องค์ประกอบด้านกระบวนการของระบบ ได้แก่ คุณลักษณะของสื่อโสตทัศน์ การออกแบบสื่อโสตทัศน์ การผลิตและการใช้สื่อโสตทัศน์ และการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และองค์ประกอบด้านผลลัพธ์ ได้แก่ การประเมินระบบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ และ (1.2) ขั้นตอนของระบบมี 8 ขั้น ขั้นที่ 1 ศึกษาคำอธิบายชุดวิชา วัตถุประสงค์ชุดวิชา และรายละเอียดของหน่วยในชุดวิชาที่จะนำระบบมาใช้ ขั้นที่ 2 กำหนดลักษณะงานที่ให้นักศึกษาทำในแผนกิจกรรมในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ขั้นที่ 3 กำหนดการใช้สื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขั้นที่ 4 ออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขั้นที่ 5 จัดทำแผนกิจกรรม ขั้นที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขั้นที่ 7 ดำเนินการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และขั้นที่ 8 ประเมินระบบสนับสนุนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า และ (2) การประเมินคุณภาพของระบบสนับสนุนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยสื่อโสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า ระบบมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2563). ระบบกับการจัดระบบ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา หน่วยที่ 1 (น. 1-52). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2560). หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2563). แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.