การรู้ดิจิทัลและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Main Article Content

สุพัชรี ภู่อาวรณ์
ศิรินทร มีขอบทอง
ชิตพล ดีขุนทด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้ดิจิทัลและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษาความแตกต่างการรู้ดิจิทัล พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์จำแนกตามเพศและคณะ และเพื่อหาความสัมพันธ์การรู้ดิจิทัล และพฤติกรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการรู้ดิจิทัล และพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Forms สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติทดสอบ t-test independent  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)


ผลการวิจัยพบว่า การรู้ดิจิทัลทั้ง 5 ด้านนั้น ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการจัดการความเป็นส่วนตัว  รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารและการมีจริยธรรมในโลกออนไลน์ การจัดการการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์ การรู้เท่าทันสื่อ และการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ตามลำดับ การรู้ดิจิทัลส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สูงกว่าคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ การรู้ดิจิทัลในด้านการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลของนักศึกษาหญิงและชายแตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจนา หฤหรรษพงศ์. (2562). การรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้, 5(2), 27-40.

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, ขจร ฝ้ายเทศ, ดวงแก้ว เงินพูนทรัพย์ และวัลลภา จันทรดี. (2560). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารบรรณศาสตร์ มศว., 10(2), 16-31.

แววตา เตชาทวีวรรณ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2559). การประเมินการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 34(4), 1-28.

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Testing (3rd ed.). New York: Harper & Row.

Poomjan, P., Hongliam, N., & Odompet, P. (2015). Online Social Media Usage Behaviors of Preclinical Medical Students of Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Siriraj Medical Bulletin, 8(1), 27-35.

White, C. M. (2012). Social Media, Crisis Communication, and Emergency Management: Leveraging Web 2.0 Technologies. Boca Raton, FL: CRC Press.