นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์
วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University (Online ISSN: 2697-3863) จะพิจารณาเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความปริทัศน์หนังสือ  และแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  การบริหารการศึกษา หลักสูตร  การเรียนการสอน การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การฝึกอบรม การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาสังคม การศึกษาพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

กระบวนการประเมินบทความ
บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ Double-blinded peer review อย่างน้อย 3 ท่าน  

ภาษาที่รับตีพิมพ์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร 
ปีที่ 1 พ.ศ. 2562  รายเดือน

ปีที่ 2 พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  ราย 3 เดือน 

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน
  • ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา