วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์
      วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University ISSN: 2697-3863 (Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มีสาระเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การบริหารการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การวิจัยการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

กระบวนการประเมินบทความ
      บทความที่ส่งเพื่อตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านกระบวนการการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เพื่อให้ข้อเสนอและคำแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับผู้ส่งบทความก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 3 ท่าน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ (double-blinded peer review) 

ประเภทของผลงานที่จะรับตีพิมพ์
      1. บทความวิจัย (Research articles)
      2. บทความวิชาการ (Academic articles)

ภาษาที่รับตีพิมพ์
      ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร 
      วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University ได้กำหนดการออกเผยแพร่วารสาร จำนวน 4 ฉบับต่อปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม
 • ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน
 • ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน
 • ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม

นโยบายและข้อกำหนดของวารสาร

 1. เป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 2. บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาต้องไม่เคยเผยแพร่ หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
 3. เป็นบทความที่มีสาระเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การบริหารการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การวิจัยการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา
 4. ภาษาที่ใช้เขียนบทความอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 5. ผู้เสนอบทความต้องจัดทำบทความตามรูปแบบที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด
 6. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องมีความถูกต้อง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณการวิจัย
 7. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
 8. บทความจะต้องได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ อย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ โดยใช้ระบบ double-blind peer review
 9. กองบรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในเมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้วและผู้ส่งบทความปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น  หากมีความจำเป็นเร่งด่วนโปรดส่งลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นแทน
 10. กองบรรณาธิการจะไม่รับบทความหากผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร e-JES

บุคคลทั่วไป หรือ บุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์

3,500 บาท ต่อ 1 บทความ

บุคลากรและนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2,500 บาท ต่อ 1 บทความ

หมายเหตุ  ชำระหลังได้รับแจ้งบทความผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ  และเมื่อบทความเข้าสู่กระบวนการ review แล้ว หากไม่ผ่านการพิจารณาจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา