การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University มีรายละเอียดตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน

    (1) ผู้แต่งต้องรับรองว่าผลงานที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์เป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

    (2) ผู้แต่งต้องไม่มีการแอบอ้าง หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในผลงานของตนเองโดยขาดการอ้างอิง และต้องมีการจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความให้ครบถ้วนสมบูรณ์

    (3) บทความประเภทบทความวิจัย ผู้แต่งต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ 

    (4) ผู้แต่งที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานทางวิชาการจริง

    (5) บทความที่มีความประสงค์ตีพิมพ์ จะต้องจัดรูปแบบตามที่ทางวารสารได้กำหนดไว้ และผู้แต่งต้องระบุแหล่งทุนสนับสนุนในการทำผลงานวิชาการลงในบทความให้ชัดเจน

หน้าที่และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

    (1) บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคุณภาพ และดำเนินการให้เกิดกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่มีความเป็นธรรม ปราศจากอคติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขานั้นๆ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และรับรองคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

    (2) บรรณาธิการมีการตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำซ้อน (duplication) และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism) อย่างเป็นระบบชัดเจน โดยหากตรวจพบการคัดลอกในระหว่างกระบวนการประเมินบทความก่อนพิจารณาตีพิมพ์ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการพิจารณา และติดต่อผู้แต่งเพื่อขอคำชี้แจง เพื่อใช้ประกอบการ "ตอบรับ" หรือ "ปฏิเสธ" การตีพิมพ์ผลงาน

    (3) บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และเนื้อหาของบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในทุกกรณีระหว่างการดำเนินการพิจารณาบทความ

    (4) บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์ตามคุณภาพ ไม่รับตีพิมพ์บทความเพื่อผลประโยชน์ โดยบรรณาธิการจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และไม่นำบทความไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

    (5) บรรณาธิการต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของวารสาร ปรับปรุง และพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินบทความ

    (1) ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

    (2) หากผู้ประเมินเห็นว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบในทันที

    (3) ผู้ประเมินบทความต้องพิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการที่ตนเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ และไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบทความ

    (4) หากผู้ประเมินบทความตรวจสอบพบว่าบทความที่กำลังประเมิน เป็นบทความที่ลอกเลียนผลงานวิชาการ บิดเบือนผลการวิจัย หรือใช้ผลการวิจัยเท็จ ผู้ประเมินต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบทันที

    (5) ผู้ประเมินบทความต้องรักษาระยะเวลาในการประเมินตามกรอบเวลาที่บรรณาธิการวารสารกำหนด

    (6) ผู้ประเมินบทความต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ทำการประเมิน