กองบรรณาธิการ e-Journal of Education Studies, Burapha University ISSN 2697-3863 (Online)

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

1

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการ

 

อาจารย์ ดร.คงรัฐ  นวลแปง

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

2

อาจารย์ ดร.ชนาสร  นิ่มนวล

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

3

อาจารย์วัฒนพร   จตุรานนท์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน  อัศวภูมิ

ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร    

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

3

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บำเรอราช

ข้าราชการบำนาญ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

4

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ไชยะ

อดีตรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

6

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราชญา กล้าผจัญ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง เจนจิต

อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ อเนกสุข

ข้าราชการบำนาญคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี บุษยานนท์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16

อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์

ข้าราชการบำนาญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

17

อาจารย์ ดร.เกศณิชชา  อาษา

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตตรัง

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ / ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

1

รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์   จตุรานนท์

มหาวิทยาลัยบูรพา

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

5

อาจารย์ ดร.อาพันธ์ชนิต  เจนจิต

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา