Announcements

เปิดรับบทความ

ทุกบทความที่ส่งตั้งแต่  1  ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ Double-blinded peer review อย่างน้อย 3ท่าน

 

กำหนดการเปิดรับบทความของวารสารปี 2567 และขั้นตอนการส่งบทความเบื้องต้น

2024-01-16

วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University ISSN: 2697-3863 (Online) ขอแจ้งรายละเอียดการ เปิดรับบทความดังนี้

   รอบที่ 1 เปิดรับวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567

   รอบที่ 2 เปิดรับวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567

   รอบที่ 3 เปิดรับวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2567

   รอบที่ 4 เปิดรับวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2567

ขั้นตอนการส่งบทความ

    1. ส่ง (1) ต้นฉบับบทความเป็นไฟล์ word และ (2) แบบคำขอส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ผ่านระบบ THAIJO เพื่อให้บรรณาธิการพิจารณาความสอดคล้องกับขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร

    2. หากสอดคล้องกับขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร จะได้รับข้อความในระบบ THAIJO แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ และแนบแบบแจ้งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

    3. วารสารจะนำบทความเข้าสู่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางระบบ THAIJO

แจ้งเปิดรับบทความตึพิมพ์ในวารสาร e-Journal of Education Studies

2024-01-10

ขณะนี้ทางวารสารเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร e-Journal of Education Studies  กรุณาตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ และการเขียนรายการอ้างอิงให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนด

ปิดรับบทความชั่วคราว

2023-12-06

วารสารฯ ของดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 และจะเปิดรับบทความอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2567

แจ้งปิดรับบทความชั่วคราว

2023-06-07

วารสารฯ ของดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และจะเปิดรับบทความอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

แจ้งเปิดรับบทความตึพิมพ์ในวารสาร e-Journal of Education Studies

2023-01-09

ขณะนี้ทางวารสารเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร e-Journal of Education Studies  กรุณาตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ และการเขียนรายการอ้างอิงให้เป็นไปตามกำหนดของวารสาร

ขอแจ้งปิดรับบทความชั่วคราว

2022-09-30

ด้วยวารสารอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการดำเนินงาน 
จึงขอปิดรับบทความเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จากเดิมอย่างน้อย 2 คน เป็นอย่างน้อย 3 คน

2021-11-03

จาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน 
กองบรรณาธิการของวารสารจึงพิจารณาปรับกระบวนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จากเดิมอย่างน้อย 2 คน เป็น  อย่างน้อย 3 คน  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  สำหรับบทความวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการตีพิมพ์

2020-01-30

วารสารได้เปลี่ยนแปลงกำหนดตีพิมพ์จากเดิม "รายเดือน" เป็น  "ราย 3 เดือน" ตั้งแต่ ปีที่ 2  ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม 2563  เป็นต้นไป  ตามหนังสือที่  วธ 0425/81  ลงวันที่  13  มกราคม 2563 และ อว 8118.4/003  ลงวันที่  6  มกราคม  2563 

ขอแจ้งค่าธรรมเนียมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

2019-09-30

ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับบุคคลทั่วไป   3,500 บาท/บทความ

สำหรับบุคลากรและนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2,500 บาท/บทความ

ระยะเวลาในการพิจารณา 1 - 2 เดือน