จาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน 
กองบรรณาธิการของวารสารจึงพิจารณาปรับกระบวนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จากเดิมอย่างน้อย 2 คน เป็น  อย่างน้อย 3 คน  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  สำหรับบทความวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป