เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใด ๆ มาก่อน
  • บทความนี้เป็นความคิดเห็นของข้าพเจ้าโดยกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
  • ข้าพเจ้ายินดีปรับแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ
  • ข้าพเจ้ายินดีให้ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยไม่ขอทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่พิจารณาบทความ
  • ข้าพเจ้ามิได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด หากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ กองบรรณาธิการ e-Journal of Education Studies, Burapha University ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • กรณีเป็นบทความวิจัย ข้าพเจ้าได้มีระบบและกลไกการคํานึงถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง ครบถ้วนตามจรรยาบรรณการวิจัยโดยสมบูรณ์แล้ว