วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University ISSN: 2697-3863 (Online) ขอแจ้งรายละเอียดการ เปิดรับบทความดังนี้

  • รอบที่ 1 เปิดรับวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567
  • รอบที่ 2 เปิดรับวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 3 เปิดรับวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2567
  • รอบที่ 4 เปิดรับวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2567

ขั้นตอนการส่งบทความ

  1. ส่ง (1) ต้นฉบับบทความเป็นไฟล์ word และ (2) แบบคำขอส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ผ่านระบบ THAIJO เพื่อให้บรรณาธิการพิจารณาความสอดคล้องกับขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร
  2. หากสอดคล้องกับขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร จะได้รับข้อความในระบบ THAIJO แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ และแนบแบบแจ้งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
  3. วารสารจะนำบทความเข้าสู่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางระบบ THAIJO