ด้วยวารสารอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการดำเนินงาน 
จึงขอปิดรับบทความเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565