ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับบุคคลทั่วไป   3,500 บาท/บทความ

สำหรับบุคลากรและนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2,500 บาท/บทความ

ระยะเวลาในการพิจารณา 1 - 2 เดือน