“วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University [eJES]”

Online ISSN: 2697-3863

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและคณะทำงาน จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร. สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ เปลี่ยนเป็น ดร.คงรัฐ  นวลแปง

ตามหนังสือที่ อว 0478/2565  และ หนังสือที่ อว 0479/2565 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565