ขณะนี้ทางวารสารเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร e-Journal of Education Studies  กรุณาตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ และการเขียนรายการอ้างอิงให้เป็นไปตามกำหนดของวารสาร