วารสารได้เปลี่ยนแปลงกำหนดตีพิมพ์จากเดิม "รายเดือน" เป็น  "ราย 3 เดือน" ตั้งแต่ ปีที่ 2  ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม 2563  เป็นต้นไป  ตามหนังสือที่  วธ 0425/81  ลงวันที่  13  มกราคม 253 และ อว 8118.4/003  ลงวันที่  6  มกราคม  2563