การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

Main Article Content

วันทิวา มูลสาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนบ้านสุขเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 2) พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 3) ประเมินผลการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  มีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู 2) การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ 3)  การประเมินผลการพัฒนาครู วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาของครูโรงเรียนบ้านสุขเจริญ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบนการคิดวิเคราะห์  พบว่า ปัญหาการคิดวิเคราะห์เกิดจากครูผู้สอนขาดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยตรง  ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จะกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และครูผู้สอนมีแนวทางในการดำเนินการสอนที่แตกต่างกัน 2) การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ มี 2 วงรอบ คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ และ 3) ผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6870 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูอยู่ในระดับดีมาก และ นักเรียนร้อยละ 91.76 ได้รับการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562. สืบค้นจาก https://www.moe.go.th/websm/2018/5/449.html

กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563. สืบค้นจาก https://www.moe.go.th/จุดเน้นการศึกษา-ปี-63

กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (ฉบับที่ 4). กรุงเทพมหานคร: บริษัทสยามสปอรต์ ซินดิเค จำกัด.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2553). การคิดเชิงวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.

คมสันต์ ก้านจักร. (2552). การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพที่เน้นการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1. การศึกษาค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

จงกลวรรณ พิสิฐพันพร. (2562). เอกสารเชิงวิเคราะห์การพัฒนาครูบุคลากร. กรุงเทพมหานคร.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย. เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ: สุรีริยาสาส์น.

ภุชงค์ บุญอภัย, สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ และ สมโภชน์ อเนกสุข. (2557). รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) จังหวัดจันทบุรี. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 8(1), 103-116.

โรงเรียนบ้านสุขเจริญ. (2562). แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ. นครพนม: กลุ่มบริหารงานการเงินและงบประมาณโรงเรียนบ้านสุขเจริญ. (อัดสำเนา).

วิศนี ใจฉกาจ และจุไรรัตน์ สุดรุ่ง. (2562). กลยุทธ์การพัฒนาครูด้านการสอนคิดวิเคราะห์ โรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 47(1), 337-356.

วัฒนะ แถมวัฒนะ. (2553). การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 5. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สมนึก ภัททิยธนี. (2562). การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 12. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.

สายฝน แสนใจพรม. (2564). การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 22(1), 133-148.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2555). รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสุขเจริญ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (อัดสำเนา).

สำเนา หมื่นแจ่ม. (2563). การพัฒนาครูในการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 22(1), 124-135.

สุภางค์ จันทวานิช. (2545). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The Action Research Planner (3rd ed.). Geelong, Australia: Deakin University Press.