การใช้กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) ร่วมกับกระบวนการ PGRADE เพื่อพัฒนาทักษะความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

วนัสวี ไชยวงค์
ลำไย สีหามาตย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกับกระบวนการ PGRADE  2) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกับกระบวนการ PGRADE และ 3) เปรียบเทียบคะแนนทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานเป็นทีมก่อน-หลังการใช้กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกับกระบวนการ PGRADE เพื่อพัฒนาทักษะความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานเป็นทีม แบบบันทึกผลทักษะความพร้อมด้านอาชีพ ตามกระบวนการ PGRADE กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแผนการสอนเฉพาะบุคคล เป็นการศึกษารายกรณี รูปแบบ ABA Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกับกระบวนการ PGRADE มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นการจัดการเรียนรู้ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ และขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำงานกลุ่มมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2) ผลคะแนนทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานเป็นทีมสูงขึ้นต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรม และ 3) ผลคะแนนทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานเป็นทีม หลังการทำกิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนการทำกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

จิรนันท์ กริฟฟิทส์. (2550). ทฤษฎี กรอบอ้างอิง และกระบวนการทางกิจกรรมบำบัด. เชียงใหม่: พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์.

ชมรมครูกิจกรรมบำบัด. (2558). มาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมบำบัดในสถานศึกษา. สืบค้นจากhttps://anyflip.com/ugfmx/snmi/.

ชโลทร โชติกีรติเวช. (2560). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะ Soft skills เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 25 (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2565). ความบกพร่องทางสติปัญญา. สืบค้นจาก https://www.happyhomeclinic.com/sp05-intellectual-disability.html.

พุมพนิต คงแสง. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของเด็กออทิสติกเรียนร่วม โรงเรียนบ้านลิมุด จังหวัดยะลา. (รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา). สืบค้นจาก http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5055.

ฤทธิไกร ไชยงาม. (2562). มาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท (Likert rating scales). สืบค้นจากhttps://www.gotoknow.org/posts/659229.

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2562). Soft skill to Master. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2558). ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเองวิชาการศึกษาพิเศษ เล่มที่ 9 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา. กรุงเทพฯ: สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2562). คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา. สืบค้นจาก http://www.lampangsec.go.th/images/pdf/file_vichakan/manual61.pdf.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2562). ยุทธศาสตร์และจุดเน้น. สืบค้นจาก http://special.obec.go.th/article4.php.

สุทธิรัตน์ เพชรทิม. (2552). การศึกษาความสามารถในการพูดของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้กิจกรรมเพลง (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

อรพินทร์ ชูชม. (2552). การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research). วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 15(1), 1-15.

Baum, C. M., Christiansen, C. H. and Bass, J. D. (2015). Occupational therapy: Performance, participation, and well-being: The Person-Environment-Occupation- Performance (PEOP) model. Retrieved from https://ottheory.com/therapy-model/person-environment-occupation-performance-model-peop.

Clark, K. A., Test, D. W. and Konrad, M. (2019). Teaching Soft Skills to Students with Disabilities with UPGRADE Your Performance. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 54(1), 41-56. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/332565432_Teaching_Soft_Skills_to_Students_with_Disabilities_with_UPGRADE_Your_Performance.

McGee, K. (2019). Vocational Skills for Special Education. Retrieved from https://www.theclassroom.com/vocational-skills-special-education-8173206.html.

Roger T. and David W. Johnson. (2009). An overview of cooperative learning. Retrieved from http://www.co-operation.org/what-is-cooperative-learning.

Slavin, R.E. (2011). Instruction Based on Cooperative Learning. Handbook of Research on Learning and Instruction. Retrieved from https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203839089-26/instruction-based-cooperative-learning-robert-slavin.