หลักเกณฑ์การวินิจฉัยพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมศึกษา เฉพาะกรณีพฤติกรรมการแข่งขันประเภทการส่งเสริมการขาย

Main Article Content

ณัฐนันท์ ยนต์วิกัย
ณัฐนันท์ ยนต์วิกัย

Abstract

This article is intended to understand and summarize the criteria how severe must promotional behaviors are in order to be considered unfair trade behaviors which interfere with the business of others. Some unfair business practices or promotional behaviors may be classified as violent competition, but not unfair trade behaviors. Even though they deliberately attack major competitors, they are not unfair commercial practices that violate competition law because interpreting the law
in such a strict way unreasonably limits freedom of trade.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

พิบูล ทีปะปาล. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (Advertising & Sale Promotion). กรุงเทพมหานคร : มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค, 2545.
ศักดา ธนิตกุล. คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชนจำกัด, 2551.
สรวิศ ลิมปรังษี. กฎหมายการแข่งขันทางการค้า: แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และปัญหา: ฉบับรวมบทความ. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2543.
เสรี วงษ์มณฑา. กลยุทธ์การตลาด: การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business World, 2542.
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ. โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และไทย: ฉบับที่ 1 การศึกษาทางด้านกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, 2542.

สุธีร์ ศุภนิตย์. หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 (Principles and Rules of the Competition Act of 1999). (ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ สุธีร์ ศุภนิตย์ ม.ว.ม., ป.ช.
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2549 ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
Bork. Robert H. The antitrust paradox: a policy at war with itself. 2nd ed. New York: Free Press, 1993.

สารนิพนธ์

ปิยะ บุญชู. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีก.” สารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.


งานวิจัย

สุธีร์ ศุภนิตย์ และคนอื่น ๆ. “แนวทางการพัฒนากฎหมายส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจ
ที่เป็นธรรม.” ใน รายงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2536.

วารสาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. “การใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมปฏิกรรมของผู้มีอำนาจเหนือตลาด.” วารสารนิติศาสตร์. (ธันวาคม 2534).
ระพีพรรณ พรหมเรขา. “แบบไหน? พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม.” จุลสารสำนักส่งเสริมการ แข่งขันทางการค้า. (เมษายน 2557)

เว็บไซต์

“กลยุทธ์การแข่งขัน.” http://www.oknation.net/blog/print.php?id=572635,
15 มีนาคม 2559.
“กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขัน.” http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/ executive_journal/july_sep_12/pdf/aw17.pdf, 19 มีนาคม 2559.
“การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการตั้งราคา.” http://www.unionmall.net/ index. php?lay=show&ac=article&Id=539570873, 20 มีนาคม 2559.
“การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต.”http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1198/08CHAPTER
_3.pdf, 20 มีนาคม 2559.
เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล. “เกณฑ์การพิจารณาการตัดราคาเพื่อทำลายคู่แข่งขัน.”
ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2556.http://chalermchainbtc.blogspot.com
/2013/06/predatory-pricing-oecd-predator-market.htm, 20มีนาคม 2559.

. “เกณฑ์การพิจารณาการตัดราคาเพื่อทำลายคู่แข่งขัน.” วันที่ 10 มิถุนายน 2556. http://chalermchainbtc.blogspot.com/2013/06
/predatory-pricing-oecd-predator-market.html. 15 กุมภาพันธ์ 2559.
“แข่งขันทางการค้า.” http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx? NewsID=9570000144107, 15 ธันวาคม 2559.
“คดีข้อพิพาทระหว่างบิ๊กซีกับเทสโก้ : คดีประเดิมกฎหมายการแข่งขันทางการค้าไทย.” http://prachatai.com/journal/2012/06/40791, 9 ธันวาคม 2558.
“แนวปฏิบัติตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
การใช้อำนาจเหนือตลาดในทางมิชอบ.” http://otcc.dit.go.th/wp- content/uploads/2015/07/Guidelines-under-Section-25.pdf,
15 ธันวาคม 2559.
“แนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542.” http://otcc.dit.go.th/wp- content/ uploads/ 2015/07/ Guidelines-under-Section-26.pdf. 15 ธันวาคม 2559.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. “โครงการศึกษาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรา 29 ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้าที่เกื้อหนุนต่อการส่งออก.” http://tdri.or.th/research/d2001003/ .12 กุมภาพันธ์ 2559.
OECD. “Competition on the Merits.” https://www.oecd.org/competition
/abuse/ 35911017.pdf, March 15, 2017.
The Federal Trade Commission. “Protect America’s Consumers.Competition
and innovation.” https://www.ftc.gov/public-statements/1998/
10/promoting-innovation- competition- through-aspenkodak-rule, March 15, 2017.