ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก : การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากร

Main Article Content

ศุภวรรณ เรืองแก้ว

Abstract

พิธีการศุลกากรที่ยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้าทำให้ต้นทุนทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้จัดทำความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนทางการค้าของประเทศสมาชิก ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ WTO ได้ให้สัตยาบันแก่ความตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีความผูกพันต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลง ฯ โดยเฉพาะการปรับปรุงพิธีการศุลกากร จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ให้สอดคล้องและครอบคลุมพันธกรณีของความตกลง ฯ อย่างครบถ้วน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

นันทวัฒน์ บรมานันท์. กฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร :
บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2557. น. 529.