การควบคุมการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

Main Article Content

ชุตินันท์ รัศมี

Abstract

The pesticide use is one of important problems of Thailand’s agricultural sector. One of key factors resulting to pesticide use in a wrong and overuse manner is “advertising”. This is because, nowadays,
the pesticide is exaggeratedly advertised, or it may lead to misunderstanding on the pesticide’s safety or efficiency. These advertisements can create a wrong attitude on pesticide use, and may cause careless use and overuse. However, there is no direct legal mechanism for regulations on pesticide advertising.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Guidelines for Legislation the Control of Pesticide. Rome. 1989. p.3.

เว็บไซต์

พุทธิณา นันทะวรการ. “เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อการระวังสารเคมีทางการเกษตร”. From http://www.biothai.net/sites/default
/files/pesticide_conference_09.pdf, 5 สิงหาคม 2560.