มาตรการทางกฎหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการขนส่งทางบก

Main Article Content

วยุวรรณ ไชยะเดชะ

Abstract

The greenhouse gas emission from land transportation should be governed by legal measures. However, nowadays, Thailand's legal measures are not sufficient for solving such problem compared to
the United States of America. The United States of America has control measures by providing a limit of greenhouse gas emission from vehicles, controlling greenhouse gas volume in environment, determining
fuel utilization approaches, and promoting environmentally friendly transportation service standard, which can be appropriately applied for Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาระหว่างประเทศ 3 ฉบับ. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551. น.5.
ไผทชิต เอกจริยกร. คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. น.1.
เว็บไซต์
ผู้จัดการ Online, “นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส ให้สัตยาบันลดโลกร้อน,”http://www.manager.co.th/qol/ViewNews.aspx?NewsID=959
0000095380. 5 พฤษภาคม 2560.
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, “ผลิตภัณฑ์ที่มี
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน,” http://app.tisi.go.th
/standard/comp_tha.html, 18 กรกฎาคม 2558.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย,” www.undp.org/content/dam/thailand
/.../SNC%20Vol%201_GHG%20Inventory.pdf,18 เมษายน 2560.
กรมการขนส่งทางบก. “รายงานประจำปี 2559," https://www.dlt.go.th/th/annual-report.31 มีนาคม 2560.
The U.S. Environmental Protection Agency. “SmartWay Transport Overview,” http://www3.epa.gov/smartway/about/documents/basics/420f15033.pdf. January 15, 2016.
. “Regulations for Greenhouse
Gas Emissions from Commercial Trucks & Buses,”https://www.epa
.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/regulations-green
house-gas-emissions-commercial-trucks. February 1, 2016.