REGULATION OF ELECTRONIC NETWORKS FOR PEER-TO-PEER LENDING TRANSACTIONS

Main Article Content

อุษณี ดีเรือน

Abstract

The Bank of Thailand (BOT) has issued the Notification of the Bank of Thailand No. 4/2562 (2019) Re: Prescribing Rules, Procedures and Conditions for the Operation of Electronic Networks for Peer-to-Peer Lending Transactions, as a legal instrument for regulating the operation of businesses involving electronic networks in support of peer-to-peer lending (P2P lending) transactions. Notwithstanding, the application of this law for regulating the operation of electronic networks for peer-to-peer lending transactions (P2P lending platforms) remains deficient and inadequate. This article is, therefore, intended to explore legal issues in connection with the operation of P2P lending platform businesses under the law currently in force. It seeks to discuss possible difficulties or risks surrounding the regulation of the operation of P2P lending platform businesses. In particular, it provides critical analysis of whether and how additional rules should be put forth and whether to lay down certain restrictions upon the scope of rights and duties as between business operators and users. In addition, it presents thorough discussions of positive and negative effects possibly emerging from the establishment of regulatory rules in an endeavor to prevent loss to consumers as well as hindrances to stability of fiscal systems of Thailand. For this purpose, this article is based upon a comparative study method, by which Thai law is compared and contrasted with the laws the United Kingdom, the United States of America, China, and Japan, with a view to suggesting appropriate and adequate regulatory approaches in relation to the operation of businesses involving P2P lending platforms in Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

พินัย ณ นคร. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.

วิทยานิพนธ์

ปริษฐา มงคลแถลง. “แนวทางการสร้างการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์”. สารนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ธนัท สุวรรณปริญญา. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : การจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของธนาคาร สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย”. สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2550.

บทความ

พรชนก เทพขาม. “เศรษฐกิจแบ่งปัน : บทเรียนการกู้ยืมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending).” FAQ: Fast and Quick Issue 148. (April 2019) : 9.
สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR).” (เมษายน 2561) : 1

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Peer Power. “ไขข้อสงสัยกับจุดเริ่มต้นของ Peer to Peer Lending และกรณีศึกษาในต่างประเทศ.” http://www.peerpower.co.th/blog/ลงทุน/where-is-p2p-originated-from/, 2 ตุลาคม 2562.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. .../2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน.” https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610021.pdf, 4 ตุลาคม 2562.
นฏา วะสี และคณะ. “มุมมองสินเชื่อธุรกิจไทยจากข้อมูลรายสัญญา ตอนที่ 1” https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2018/07/aBRIDGEd_2018_012.pdf, 2 ตุลาคม 2562.
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ. “Blockchain เทคโนโลยีพลิกโลก 2559.” http://www.manager.co.th, 2 ตุลาคม 2562.
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. “ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain).” http://www.sepo.go.th/news/954, 9 ตุลาคม 2562.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. “การระดมทุน.”https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/Crowdfunding.aspx, 2 ตุลาคม 2562.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. “รายงานสถานการณ์ SME รายเดือน สิงหาคม 2562.” https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20190919105639.pdf, 2 ตุลาคม 2562.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2017052114185579.pdf, 2 ตุลาคม 2562.
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562, file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Documents/T_0052_3.PDF, 4 ตุลาคม 2562.
Chutinun Sanguanprasit. “สงคราม Digital Lending แบงก์ปล่อยกู้ออนไลน์ ง่ายขึ้น-ดอกเบี้ยถูก-หนี้เสียต่ำจริง หรือ?.” https://brandinside.asia/digital-lending-easy-or-not/, 2 ตุลาคม 2562.
Marketingoops. “ตอกย้ำยุค Digital Lending เมื่อป้อมภาวุธจับกระแส Data เปิดตัว Creden ระบบยืนยันบุคคลพร้อม ลายเซ็น.” https://www.marketingoops.com/news/biz-news/creden-etda-ekyc/, 4 ตุลาคม 2562.

ELECTRONIC MEDIA

Committee on the Global Financial System (CGFS) and the Financial Stability Board (FSB). “FinTech credit.” https://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf. October 2, 2019.
Heena Dhir and George Popescu. “P2P Lending in Japan.” https://lending-times.com/2016/11/08/p2p-lending-in-japan/, October 2, 2019.
Investopedia. “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.” https://www.investopedia.com/terms/d/dodd-frank-financial-regulatory-reform-bill.asp.
October 8, 2019.
“Loan-based (‘peer-to-peer’) and investment-based crowdfunding platforms: Feedback on our post- implementation review and proposed changes to the regulatory framework.” https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp18-20.pdf. October 2, 2019.
Michael McKee. “FCA PUBLISHES FINAL RULES FOR PEER-TO-PEER CROWDFUNDING PLATFORMS” https://blogs.dlapiper.com/globalfinance/2019/06/11/fca-publishes-final-rules-for-peer-to-peer-crowdfunding-platforms/. October 2, 2019.
Naoko Nemoto, David Storey, and Bihong Huang. “OPTIMAL REGULATION OF P2P LENDINGFOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, Asian Development Bank Institute.” https://www.adb.org/sites/default/files/publication/478611/adbi-wp912.pdf. October 2, 2019.
Opploans. “Peer-to-Peer Lending.” https://www.opploans.com/glossary/peer-to-peer-lending/Peer Power. October 2, 2019.
U.S. DEPARTMENT OF LABOR. “Section 1057 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010.” https://www.whistleblowers.gov/statutes/dfa_1057. October 8, 2019.
“Consumer Financial Protection Act of 2010 (CFPA).” https://www.whistleblowers.gov/statutes/dfa_1057. October 9, 2019.