การพัฒนาสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน ในตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การพัฒนาสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน ในตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Main Article Content

SURIYA - HANPHICHAI

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสลุง 2) ศึกษาแนวทางพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ตัวแทนประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลโคกสลุง จำนวน 60 คนผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 6 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) กองทุนสวัสดิการชุมชนโคกสลุงได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกองทุนฯ โดยการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งสมาชิกต้องสะสมวันละ 1 บาท มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย คือ สวัสดิการคลอดบุตร สวัสดิการเจ็บป่วย สวัสดิการกรณีเสียชีวิต และสวัสดิการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล 2) แผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกสลุงอย่างยั่งยืนมี 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ และการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรมสวัสดิการชุมชน (2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบสวัสดิการชุมชนมีการดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนสวัสดิการชุมชนโคกสลุง กิจกรรมกองทุนสวัสดิการใกล้ชิดชุมชน (3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นมีการดำเนินการ 3 กิจกรรม คือ การสำรวจความต้องการในด้านการจัดสวัสดิการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการพัฒนากองทุนฌาปนกิจชุมชนโครงการธนาคารขยะ

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

SURIYA - HANPHICHAI, THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY

THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY