ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทางด้านงานโรงแรม

Main Article Content

บุรินทร์ ศิริเนตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตเข้าทำงานทางด้านงานโรงแรม 2) ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทางด้านงานโรงแรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงแรมที่มีบริการประเภททั้งห้องพักและห้องอาหาร ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 32 แห่ง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า  คุณลักษณะทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือกบัณฑิตเข้าทำงานทางด้านงานโรงแรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมชมรม การศึกษาความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน โดยภาพรวม ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เจนจิรา ขันแก้ว. ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, หน้า 151, 2557
ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, หน้า 9, 2559
นวพร จันทร์ฉาย. การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, วารสารวิจัยมสด., หน้า 181, 2558
พรชนก ทองลาด. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, หน้า 76, 2559
วิรตี สุขสำราญ. แนวทางการคัดเลือกพนักงานบริการส่วนหน้าในอุตสาหกรรมโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรม 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์. ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี รวมทั้งศึกษาความแตกต่างเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบัณฑิตของสถานประกอบการ, วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, หน้า 18, 2558
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552,
กรุงเทพฯ, หน้า 2, 2552
หรรษา เวียงวะลัย. คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่พึงประสงค์ของนายจ้าง. ปทุมธานี : วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 : หน้า 178
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610, 1970