ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

วนาลี วิริยะพันธ์ุ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทั่วไป ระดับความพึงพอใจ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มาเยือนที่เดินทางมาเยือนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562 จำนวน 371 ราย วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (F – test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 (p-value = .05)


ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาเยือนที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 33.02 ปี มีการศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ผู้มาเยือนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพหลัก (นักเรียน/นักศึกษา)
มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 17,414.31 บาท มีภูมิลำเนาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางการเดินทางมาเยือนเฉลี่ย 414.18 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อมาเยือนทั่วไป ประเภทของกลุ่มผู้มาเยือน ได้แก่ มาเยือนกับครอบครัว ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การมาเยือน และมีแก่งและดอนตะนะในพื้นที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ ผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการมาเยือน และประเภทของกลุ่มผู้มาเยือน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย