กาแฟอาราบิก้า : ภาพสีสันแห่งกาลเวลา

Main Article Content

สกุลทิพย์ ใจชุ่ม
กนิษฐา พวงศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ชุด สีสันแห่งกาลเวลา มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสีสันในแต่ละช่วงเวลาของเมล็ดกาแฟจากเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม แดง จนสุกจัดเป็นสีแดงก่ำ ความเจริญเติบโตของเมล็ดกาแฟที่อุดมสมบูรณ์  โดยได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน จากกระบวนการศึกษาค้นคว้า ทั้งด้านวิชาการ ทฤษฎี เกี่ยวข้องด้านศิลปะ ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ผลงานในอดีตที่ผ่านมา ได้รูปแบบเทคนิคแนวคิดตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการสร้างสรรค์ด้วย สีสัน กาลเวลา กาแฟอาราบิก้า นำเสนอเรื่องราวของการศึกษาอยู่ในรูปแบบเหมือนจริงผ่าน ทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปทรง พื้นผิว น้ำหนัก และแสงเงา ผลงานเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

สกุลทิพย์ ใจชุ่ม , สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กนิษฐา พวงศรี, สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

References

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงฯเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร. (2550). มารู้จักกาแฟอราบิก้าไทย. (ออนไลน์). แหลงที่มา http://www.chiangmaicoffee.com/arabica.htm.

เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. (2540). องค์ประกอบศิลป์ 1. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง. 2540 กาแฟอาราบิก้า(2542) องค์ประกอบศิลป์. (ม.ป.ป.). (ออนไลน์). แหล่งที่มา

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และบัณฑูรย์ วาฤทธิ์. (2557). การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาบนที่สูง. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ยอดชาย พรหมอินทร์. (2558). สุนทรียภาพจากจิตรกรรมสีน้ำมัน ทิวทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา. วารสารปาริชาติ. มหาวิทยาลัยทักษิณ. 28(1).

อนันต์ ประภาโส. (2548). การวาดภาพสีน้ำมันของอารีย์ คงพล. กรุงเทพฯ: สิปประภา.