การศึกษาแนวทางการนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้ในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ

Main Article Content

สุภารัตน์ ยุทธพล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษากระบวนการการนำเปลือกถั่วลิสง มาใช้เป็นวัสดุ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกระถางต้นไม้ จากเปลือกถั่วลิสง สำหรับกลุ่มผู้ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ (Eco Design) และรักในการปลูกต้นไม้ 3) สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนิเวศ (Eco Design) 1 ท่านและหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตถั่วลิสงตราฆ้องทอง 1 ท่าน เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จำนวน 100 คนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) เปลือกถั่วลิสงเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีความเปราะบาง มีความแข็งแรงน้อย และขึ้นราเร็ว การนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้เป็นวัสดุนั้น จึงต้องมีการศึกษาหาวัสดุอื่นมาผสมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับวัสดุ และควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชื้อรา และวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดเชื้อราน้อยที่สุด โดยใช้ส่วนผสมกาวแป้งเปียกกับขุยมะพร้าวแล้วอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน 2) ออกแบบกระถางต้นไม้จะเป็นกระถางที่มีขนาดเล็ก 3 รูปแบบ โดยเน้นคุณค่าทางวัสดุ กรรมวิธีการในการผลิตให้มีความเป็นมิตรกับธรรมชาติ สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวกและน้ำหนักเบา 3) ผลการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อผลิตภัณฑ์พบว่า ด้านความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชมชน อยู่ในระดับมากสุด (=4.82) รองลงมาคือการนำเปลือกถั่วลิสงเหลือทิ้งมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ มีความคิดเห็นในระดับมากสุด (=4.76) ด้านความเหมาะสมด้านวัสดุ มีความคิดเห็นในระดับมากสุด (=4.72) ความเหมาะสมด้านกระบวนการและกรรมวิธีผลิต มีความคิดเห็นในระดับมากสุด (=4.57) ความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากวัสดุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นวลน้อย บุญวงษ์. (2542). หลักการออกแบบ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร. (2548). หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: Idesign publishing.

สิงห์ อินทรชูโต. (2552). Reuse, The art of reclaim. กรุงเทพฯ: พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด.

ทำนอง จันทิมา. (2540). การออกแบบ. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชจำกัด.

ถั่งลิสง. (2557). พืชตระกูลถั่ว, ลักษณะทางพฤษศาสตร์ถั่วลิสง. http://www.frynn.com.

krungsri plearn plearn. เริ่มแล้ว “Zero Waste” ชีวิตยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์. สืบค้น 15 ตุลาคม 2559. https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/zero-waste-lifestyle.html.