แรงบันดาลใจจากโควิด-19 สู่การออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

Main Article Content

ปรียาภรณ์ ถิตย์ประเสริฐ
กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
เอกพันธ์ พิมพาที

บทคัดย่อ

แรงบันดาลใจจากโควิด-19 สู่การออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาลักษณะโครงสร้างของไวรัสโคโรนาเพื่อเป็นแนวทางในการถอดแบบลวดลาย2) เพื่อออกแบบลวดลายผ้าจากโครงสร้างของไวรัสโคโรนาโดยใช้กรรมวิธีมัดย้อมสีธรรมชาติสู่แนวทางแฟชั่นนิวนอร์มอล(New normal) รูปแบบชุดสำเร็จรูป(Reay to Wear) 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นนิวนอร์มอล (New normal)การดำเนินงานวิจัย สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางการแพทย์เกี่ยวกับโควิด-19 (COVID-19)ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลาย และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติและประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มสตรีวัยรุ่น อายุ 16-23 ปี จำนวน 100 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ไวรัสโคโรนาไม่มีสี สีที่เห็นเกิดจากการย้อมขึ้นมาเองมองเห็นได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน (Electron Microscope, EM) สีของไวรัสจึงไม่ได้มีการแปรผันที่แน่นอนและชัดเจน รูปร่างรูปทรงมีลักษณะเด่นเป็นวงกลมหรือวงรี มีปุ่มยื่นออกมารอบๆตัว 2) ออกแบบและสร้างลวดลายด้วยกรรมวิธีมัดย้อมชิโบริ (Shibori) ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากคราม ดาวเรือง และฝางออกแบบเครื่องแต่งกายสไตล์ตรีท(Street style) จำนวน 5 ชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย กระเป๋า หมวก และหน้ากากอนามัย 3) ผลการประเมินความพึงใจด้านลวดลาย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) ด้านประโยชน์การใช้สอย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) ด้านคุณค่าและความงามอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) และด้านการนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์. (2560). การศึกษาคุณลักษณะดอกบัวแดง เพื่อถอดแบบลวดลายสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก. วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ 9 (2), 34-47.

กรมควบคุมโรค. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19). สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2563, จาก https:// ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ind_world.php.

คลังความรู้สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข. (2563). หน้ากากอนามัยกับโควิด-19. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2563, จาก http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=976.

ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์, พริยะ แก่นทับทิม และประเทืองทิพย์ ปานบำรุง. (2557). รายงานวิจัยการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมจากสีธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.

อานนท์ เศรษฐเกรียงไกร. (ม.ป.ป.). นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovation Textile). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

Bareo & isyss. (ม.ป.ป.). Indigo-dye เสน่ห์การตกแต่ง ด้วยผ้ามัดย้อมคราม. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2563, จากhttps://www.bareo-isyss.com/service/design-tips/indigo-dye.

Southan, Mandy. (2552). Shibori Designs & Techniques. Singapore : Page One. PublishingPte Ltd.

NETSEPIA. (2561). สตรีทแฟชั่น สุดเก๋ ดูดีไม่มีเอาท์ แต่งตามได้ไม่ยาก. สืบค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2563, จาก https://netsepia.com/street-fashion-mix-match/.

Sakchira Wiengkao. (2563). COVID DESIGN. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.facebook. com/sakchira.wiengkao