วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย : Journal of Asia Arts and Design (JAAD) เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมและการออกแบบของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและส่วนเกี่ยวข้อง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและด้านนวัตกรรมการออกแบบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการอิสระ ได้นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและผลงานการประดิษฐ์สร้างสรรค์สู่สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยวารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย (JAAD) รับพิจารณาตีพิมพ์รายงานการวิจัย (original research paper) การวิจัยเชิงอธิบาย (expository research) บทความวิชาการ (Academic article) การวิจัยเชิงสำรวจ (survey article) บันทึกการวิจัย (research note)

เผยแพร่แล้ว: 18-10-2021

แรงบันดาลใจจากโควิด-19 สู่การออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

ปรียาภรณ์ ถิตย์ประเสริฐ , กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์, เอกพันธ์ พิมพาที

13-36

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รภีพรรณ ดินโคกสูง, เมธัส นวลมณี, พีรพงษ์ รูปสม, วัชระ ดรจ้ำ, อิทธิพร แสงศิลา, พงศกร ควรกล้า, พฤฒิชัย สาลี, ปริญญา ศรีกาหลง, ตรินติกร เพียอินทร์, กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

64-92

การออกแบบและและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยอดชาอัสสัม บ้านแม่เลย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ณัฐพงษ์ เป็งมล, เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์, นภมิทร์ ศักดิ์สง่า

123-134