การออกแบบและและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยอดชาอัสสัม บ้านแม่เลย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ณัฐพงษ์ เป็งมล
เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์
นภมิทร์ ศักดิ์สง่า

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ 1) เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ยอดชาอัสสัมบ้านแม่เลย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาของบรรจุภัณฑ์ยอดชาอัสสัมบ้านแม่เลย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และ3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ยอดชาอัสสัมบ้านแม่เลย อำเภอสะเมิง โดยใช้แนวคิด จากรูปทรงใบยอดชาอสัม นำมาตัดทอนรูปทรงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความสวยงามทันสมัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชาในจังหวัดเชียงใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าได้ผ่านการประเมินจากผู้เชียวชาญด้านการออกแบบจำนวน 3 ท่าน  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ยังใช้เพียงถุงพลาสติกและยังไม่มีการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใช้รูปลักษณ์และเอกลักษณ์ของใบชา โทนสีที่มีความน่าใช้ในการออกแบบตัดกับลายเส้นของการตัดทอนใบชา ด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ยอดชาอัสสัม ประโยชน์ด้านการใช้งานในระดับมาก (x̅ = 3.98) ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์ยอดชาอัสสัมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.30) ด้านการส่งเสริมการจำหน่ายพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 4.25)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล และคณะ. (2562). การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับชาแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน. สืบค้นค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564, จาก https://kaewpanya.rmutl.ac.th.

มัทธนี ปราโมทย์เมืองและคณะ. (2558) การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายและแสดงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นกรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมกะหรี่พั้ฟ จังหวัดสระบุรี. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2564, จาก https://repository.rmutp.ac.th.

สุนทรี จันทะขาว. (2549) การออกแบบและพัฒนา บรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูปของกลุ่มสตรีแปรรูป ทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. สืบค้นเมื่อ 21กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://kaewpanya.rmutl.ac.th.