การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

รภีพรรณ ดินโคกสูง
เมธัส นวลมณี
พีรพงษ์ รูปสม
วัชระ ดรจ้ำ
อิทธิพร แสงศิลา
พงศกร ควรกล้า
พฤฒิชัย สาลี
ปริญญา ศรีกาหลง
ตรินติกร เพียอินทร์
กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

บทคัดย่อ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกอัตลักษณ์ชุมชนตำบลเมืองพาน 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้แก่กลุ่มชุมชนเมืองพาน ขอบเขตพื้นที่ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน จำนวน 7 กลุ่มชุมชน แยกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 6 กลุ่ม และงานจักสาน 1 กลุ่ม สอบถามผู้บริโภค 100 คน ต่อ 1 ผลงานนักศึกษายุวชนอาสา รวมทั้งสิ้น 900 คน พบว่าอัตลักษณ์ชุมชนเมืองพานที่ชัดเจนที่สุด คือ สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทซึ่งสัมพันธ์กับคำขวัญของตำบลเมืองพาน การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถดึงจากรูปร่าง รูปทรงโบราณสถาน ลวดลายฝาผนังถ้ำ และลายพระพุทธบาทบัวบก แต่การใช้งานชาวบ้านมีความเชื่อว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะหอนางอุสา และพระพุทธบาทบัวบก การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงให้คำนึงในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่จำนวน 9 ชุดผลิตภัณฑ์ เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของผู้บริโภค ลำดับ 1 คือ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสามารถสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้ ร้อยละ 35.6 ลำดับที่ 2 รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่สวยงาม ร้อยละ 30.2 และลำดับที่ 3 ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 16.8 เมื่อได้รูปแบบที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทำการผลิตต้นแบบ  และนำไปประเมินที่กลุ่มชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของโครงการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.64) ความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดโครงการ ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67)  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมศิลปากร. (2561). อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563. จาก http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/phuphrabat/index.php/th/.

มิวเซียมไทยแลนด์. (2562). อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563. จากhttps://www.museumthailand.com/th/museum/Phu-Phrabat-Historical-Park.

วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2552). ศิลปะพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2539). ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัทคอมแพคท์พริ้น จำกัด.

อ้อยใจ เลิศล้ำ. (2553). การพัฒนาการออกแบบ : พื้นฐานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.