การออกแบบกราฟิกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุ

Main Article Content

วนาลี อัครพราหมณ์
มาริญา ทรงปัญญา

บทคัดย่อ

การออกแบบกราฟิกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในผู้สูงอายุ 2) ออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในผู้สูงอายุ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อสื่อกราฟิกเพื่อให้ข้อมูลที่ออกแบบ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุในการแพร่ระบาดโควิด-19 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ 1 ท่าน โดยใช้การสัมภาษณ์และสอบถามความพึงพอใจ จากผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน ที่มีต่อการออกแบบกราฟิกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในผู้สูงอายุ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้อมูลการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2) การออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในผู้สูงอายุ ได้แก่ สติ๊กเกอร์ไลน์ 2 ชุด จำนวนชุดละ 32 ภาพ ภาพกราฟิกนำเสนอข้อมูล (Infographic ) 1 ชุด จำนวน 6 ภาพ และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ได้แก่ หน้ากากผ้า จำนวน 4 ลวดลาย 3) การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุความสามารถในการสื่อถึงความเป็นมิตรพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.78) ความเหมาะสมของการใช้สีโดยรวมอินโฟกราฟิก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (x̅   = 4.64)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (2563). โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในสถานการณ์

โควิด-19. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563, จากhttp://healthydee.moph.go.th/

view_article.php?id=833.

ฐาปนี เพ็งสุข. (2563). กระบวนการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเว็บไซด์ กรณีศึกษา : สะพานหิน ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 40 (4), 36-51.

ธิดาใจ จันทนามศรี. (2560). เนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

พูลศักดิ์ ศรีโสดาพล. (2559). การออกแบบสื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์เทคโนโลยีบัณฑิตออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร. (2560). สื่อกับผู้สูงอายุในประเทศไทย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์,

(2), 376-377.

สกนธ์ ภู่งามดี. (2562). สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษา : การใช้สื่อเพื่อสื่อสารความรู้ของพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา, 11(1), 59-76.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2563). ดูแลผู้สูงวัย ช่วงโควิด-19. สืบค้น เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563, จากhttp://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=728.

Expert Company Limited. (ม.ป.ป.). Infographic Presentation คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 15

กรกฎาคม 2563, จากhttps://www.9experttraining.com/articles/infographic-

presentation-คืออะไร.

Hossein, Abbas Malek. (2018). Unsplash Photos for everyone. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม

, จาก https://unsplash.com/photos/vectnOQ4U1k

Eltingi, Amy. (2018). Unsplash Photos for everyone. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563, จาก

https://unsplash.com/photos/vectnOQ4U1k

Antoaneta. (2020). 17+ Short Girl Haircuts that are Practical & Cute. สืบค้นเมื่อ 15

กรกฎาคม 2563, จาก https://www.momooze.com/cute-practical-short-haircuts-for-little-girls/.

Buffet, Brand. (2020). เปิดพฤติกรรมคนไทยชอบโหลดสติกเกอร์ติดอันดับ 2 ของโลก. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.brandbuffet.in.th/2020/09/quan-servey-trend-thai-sticker-behavior/

Fontcraft. (ม.ป.ป). เอฟซี เดซี่ (FC Daisy). สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563, จาก

https://www.f0nt.com/release/fc-daisy/.

Wells, Jonathan. (2017). 8 Tips for Elderly Women Who Want to Remain Healthy. สืบค้น

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.douglascountyhomecareassistance.com/health-tips-for-senior-women/.

Roper, Kelly. (ม.ป.ป.). Fascinating Facts About Orange Tabby Cats. สืบค้นเมื่อ 15

กรกฎาคม 2563, จาก https://cats.lovetoknow.com/cats-general-info/orange-tabby-cats.

Debczak, Michele. (2019). 14 Fascinating Facts About Rabbits. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม

, จาก https://www.mentalfloss.com/article/557234/facts-about-rabbits

Austin, Will. (2007). Are Boys Being Left Behind. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563, จาก

https://www.parentmap.com/article/boys-left-behind.