จิตรกรรมสีน้ำมันแนวเหนือจริง : การเดินทางแห่งจินตนาการของฉัน

Main Article Content

นันทกร วงค์ษา
กนิษฐา พวงศรี

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ชุด “การเดินทางแห่งจินตนาการของฉัน” เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะตามรูปแบบลัทธิเหนือจริง สร้างสรรค์และถ่ายทอดในเรื่องการเดินทางตามจินตนาการที่ได้รวบรวมความประทับใจผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้พบ โดยเน้นให้มีอารมณ์ ความรู้สึกที่สนุกสนานและเพ้อฝันซึ่งแตกต่างกันตรงที่การเล่าเรื่องราวแนวคิดที่สร้างสรรค์จินตนาการที่นำประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้สัมผัสจากหลายรูปแบบมาถ่ายทอด สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบและสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์ โดยผ่านการศึกษาค้นคว้า ทั้งวิชาการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ผลงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบ เทคนิค แนวคิดตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. (2552). โลกศิลปะ ศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ฐิติพร จิตรวัฒนตระกูล. (2560). ศิลปะลัทธิเหนือจริง/(Surrealism). สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม

, จาก

https://human.yru.ac.th/innodesign/page/22/%B8%B7%E0AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87(Surrealism).html

Pushkin, Kristy. (2561). 15 Things You Didn't Know About The Persistence Of Memory. Mental Floss. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564, จากhttps://www.mentalfloss.com/article/62725/15-things-you-didnt-know-about-persistence-memory.