การออกแบบที่นั่งสำหรับร้านแสดงสินค้าสโมสรสุโขทัย เอฟซี

Main Article Content

สมชาย บุญพิทักษ์

บทคัดย่อ

การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้เพื่อออกแบบที่นั่งสำหรับร้านแสดงสินค้าสโมสรสุโขทัย เอฟซี โดยผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อออกแบบที่นั่งสำหรับร้านแสดงสินค้าสโมสรสุโขทัย เอฟซี 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อที่นั่งสำหรับร้านแสดงสินค้าสโมสรสุโขทัย เอฟซี ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งเป็นแฟนคลับและนักท่องเที่ยวที่มา ร้านแสดงสินค้าสโมสรสุโขทัย เอฟซี อายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 80 คน โดยมีเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 2 แบบคือ 1) แบบสอบถามเพื่อการออกแบบทางเลือก 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโครงสร้างของที่นั่ง พบว่า รูปทรงค้างคาวมีความเหมาะสมในการผลิตชิ้นงานต้นแบบมากที่สุด และ ใช้วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาส ที่มีความทนทานแข็งแรง ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่า ด้านรูปร่าง รูปทรง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  4.55) ,ด้านประโยชน์ใช้สอย ผู้บริโภคมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.37) ,ด้านความสวยงาม ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.24) และด้านความปลอดภัย ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.33 )

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม. (2553). การวิจัยและพัฒนาออกแบบชุดนั่งเล่นสำหรับที่พักอาศัยด้วยวัสดุหินชนวน.

ศิลปกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 7. กรงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.

ภควดี ศรีอ่อน. (2555). พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศศิกาญจน์ นารถโคษา. (2556). โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Khunprab, P., Saributr, U., & Khiaomang, K. (2015). Study and Development Contemporary

Product from Bulrush Residue. Journal of Industrial Education, 14(3), 352-359.